Spring til indhold

Klimatilpasning

Mål for Klimatilpasning

  • Klimaproblematikken er en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune, hvilket skal komme til udtryk i planer og projekter.
  • Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder.
ikon for fn verdensmål 13 Klimaindsats
ikon for fn verdensmål 15 Livet på land

Modstandskraften og tilpasningsevnen til klimarelaterede risici og naturkatastrofer skal styrkes. Derfor skal det gennem planlægningen sikres, at der ikke etableres nye anlæg som øger behovet for klimasikring. Nye tiltag til sikring af eksisterende værdier skal tage udgangspunkt i de samfundsmæssige værdier, samt en afvejning af behovet for beskyttelse.

Retningslinjer

Kort 31.1
Kort med oversvømmelsestruede arealer
Signaturforklaring til kort med oversvømmelsestruede arealer
31.1
Oversvømmelsestruede arealer fremgår af kort 31.1.

31.2
De oversvømmelsestruede arealer skal friholdes for nybyggeri og tekniske anlæg (f.eks. trafik- og kommunikationsanlæg, forsynings- miljø- og andre tekniske driftsanlæg). Ligeledes skal det med planlægning inden for de oversvømmelsestruede områder sikres, at der ikke sker anvendelsesændringer, hvorved sårbarheden øges og dermed sker et øget værditab ved oversvømmelse. Dette kan kun fraviges, hvis der etableres afværgeforanstaltninger (f.eks. krav til sokkelkote) eller laves en overordnet plan, der dokumenterer, at oversvømmelseskilden kan håndteres og ikke ændrer afstrømningen eller forringer håndteringen af vand på tilstødende arealer.

31.3
Følgende kommuneplanrammer med uudnyttede arealer til byvækst rummer oversvømmelsestruede arealer:

Udlagte boligområder:
B 02.02 - Bårse
B 05.06 - Kastrup/Ndr. Vindinge
B 08.01 - Nyråd
B 09.04 - Stensved
B 09.10 - Stensved
B 12.02 - Hårbølle
B 16.05 - Præstø

Udlagte erhvervsområder:
E 09.05 - Stensved
E 17.01 - Kastrup/Ndr.Vindinge

Udlagte sommerhusområder:
S 01.02 - Svinø Vester
S 15.03 - Ulvshale

Ved detailplanlægning i områderne skal det sikres, at områderne disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet af regn- eller havvand.

I Vordingborg by er der på baggrund af risikostyringsplanen fra 2021 følgende krav til planlægningen:

At der ved planlægning til boligformål ved Vordingborg Vest stilles krav om en minimum sokkelkote i 3 m DVR90:

B 17.31 – Vordingborg Vest
B 17.32 – Vordingborg Vest

At der ved planlægning for byvækst i Masnedsund skal stilles krav om en minimum sokkelkote i 2,1 m DVR90:

B 17.06 – Boligområde Masnedsund
B 17.10 – Boligområde Oxholmsvej
B 17.28 – Boligområde Sydhavnen
B 17.29 – Boligområde Trellemarken
B 17.30 – Boligområde Langøvej
C 17.01 – Centerområde Købmagergade
C 17.04 – Centerområde ved Vordingborg Sydhavn
C 17.09 – Centerområde Masnedsund
C 17.10 – Centerområde Masnedsund
C 17.26 – Centerområde ved Vordingborg Sydhavn
O 17.03 – Offentligt område Marienberg Skole

At der ved planlægning for Vordingborg Havn sikres, at områderne etableres i minimum kote 3 m DVR90:

H 17.01 - Havneområde Vesthavnen
H 17.02 - Erhvervsområde nordlige del af Masnedø
H 17.03 - Havneområde Vordingborg Havn
E 17.04 - Erhvervsområde nordvestlig del af Masnedø

31.4
Generelt skal der i lokalplanlægningen indarbejdes plads til regnvandet, hvor de oversvømmelsestruede arealer bør indgå i regnvandshåndteringen. Tekniske anlæg til klimatilpasning i byerne skal som udgangspunkt indgå i rekreative, arkitektoniske og/eller funktionelle løsninger, som en integreret del af bybilledet. Anlæggene vil skulle etableres før der sker ændret anvendelse af arealerne.

31.5
Ved lokalplanlægning på havnearealer bør det i lokalplanlægningen sikres, at byggeriet anlægges med en sokkelkote, der sikrer bygninger og tekniske installationer mod oversvømmelser.

31.6
I det åbne land skal tekniske anlæg til klimatilpasning som udgangspunkt tilpasses det omkringliggende landskab.

31.7
Lavbundsområder og potentielle vådområder skal så vidt muligt indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruede by- og landområder.

31.8
Særlige naturtyper, som er sårbare overfor ændringer i vandstand, skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelse, alternativ udpeges der andre arealer, hvortil naturtypen kan brede sig.

31.9
Kyststrækninger som er truet af erosion fremgår af kort 31.1.

31.10
Diger ved erosionstruede kyster kan beskyttes gennem kystsikring eller forstærkning af digerne.

Redegørelse

FN’s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig. Uanset hvad der gøres for at begrænse udslippet af drivhusgasser, vil temperaturen stige på grund af den mængde drivhusgasser, der allerede findes i atmosfæren.

Selv om Danmark ligger, hvor klimaforandringer forventes at være mindst, bliver det varmere og der kommer flere ekstremsituationer. De omfatter bl.a. kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer, flere og kraftigere storme. Sommeren vil blive mere varm og tør, og efteråret vil blive mere vådt. 

Jf. Klimaatlas.dk vurderes Vordingborg Kommune at stå over for de samme udfordringer, som den resterende del af Danmark. Scenarierne for hedebølger, storme og tørke i Danmark giver ikke anledning til konkrete indsatser i planlægningen i forhold til håndtering heraf. Se notat vedr. ”Hedebølge, storm og tørke i DK”.

Samlet set vurderes de klimatiske ændring primært at være en trussel i forhold til oversvømmelser, hvorfor dette tema som det eneste behandles i kommuneplanen.

Der bliver behov for tilpasning til det ændrede klima, hvilket handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Samfundsøkonomisk er det ikke realistisk at udbygge kapaciteten i kloaker og vandløb til at kunne aflede vandet i ekstreme regnhændelser. Klimatilpasningen vil således være en mere bred indsats, hvor håndteringen af vandet ved ekstreme regnhændelser (skybrud eller koblede hændelser (kraftigt nedbør over en længere periode)) tænkes ind i omgivelserne i byerne og det åbne land, så vandet kontrolleret ledes hen, hvor det er ønskeligt.

I forhold til fremtidig byvækst og infrastruktur er kortene med oversvømmelsestruede arealer af væsentlig betydning, idet der heraf kan ses, hvor havvands- og regnvandstruede arealer ligger. Det vil i fremtidig detailplanlægning skulle sikres, at der ikke etableres nye anlæg, som kan trues af havvandsstigninger og øgede regnvandsmængder.

Oversvømmelsestruede arealer

Baggrund for udpegningen er sandsynlighedskort for oversvømmelse, som er udarbejdet i forbindelse med risikoanalyse for hele Vordingborg Kommune i 2021, dette er for Vordingborg By suppleret med en mere detaljeret analyse fra 2019, som blev udarbejdet af Kystdirektoratet i forbindelse med udpegning af Vordingborg By som risikoområde af national interesse.

Kortet angiver sandsynligheden for en 100 års oversvømmelse i år 2070 for regnvand og vandløb, og for havvand 2120 for hele kommunen (2115 for Vordingborg by), og er dannet på baggrund af:

  • Arealer truet af oversvømmelser fra havet ved stigende vandstand og stormflod.
  • Kortlægning af oversvømmelser forårsaget af kapacitetsproblemerne i kloakkerne.
  • Lavninger og strømningsveje der kan oversvømmes ved nedbør.
  • Oversvømmelsestruede arealer langs vandløb.

Havvandsstigninger

Der anvendes vandstandsscenarier, som er baseret på fremskrivning baseret på CO2-fremskrivningen i RCP 8.5 for 2120. Scenarierne for de enkelte kystvande fremgår af kort 32.2.
Kort der viser Højvandssceniarier for de enkelte farvande (100 års hændelse i 2120)
Højvandsscenarier for de enkelte farvande (100 års hændelse i 2120).

Ved Vordingborg by lægges en dynamiske modellering af oversvømmelsestruslen fra 2019 fra kystdirektoratet til grundlag for planlægningen.

Nedbør

Der er udført en kortlægning, der viser de forventede oversvømmede arealer ved en 100 års regn ved situationen i år 2070 med de klimafaktorer, der fremgår af vejledningen for udarbejdelse af klimatilpasningsplanerne.

I de 3 største byer Vordingborg, Stege og Præstø er der udarbejdet dynamiske oversvømmelsesberegninger i forhold til kloaksystemets kapacitet.

Vandløb

De vandløbsrelaterede oversvømmelser er fastlagt med en forventet stigning i afstrømningen på 25% frem mod 2070.

Risikostyringsplan Vordingborg By

I 2021 er der udarbejdet en risikostyringsplanen for Vordingborg by. Risikostyringsplanen rummer en række indsatser, som er forudsat indarbejdet i kommuneplanen. Dette omfatter følgende tiltag i enkelte delområder, som er grundlaget for kravene i retningslinje 32.3:

  • Ved planlægning for byvækst ved Vordingborg Vest (Kommuneplanramme B 17.31 og B 17.32) skal det sikres, at der ikke kan etableres bygninger og anlæg i de oversvømmelsestruede arealer, som ikke kan tåle genen ved en midlertidig oversvømmelse. Konkret skal boliger etableres i min. kote 3, hvilket fremgår af rammerne for lokalplanlægning.
  • Ved planlægning for udvidelse af havnen og de bagvedliggende erhvervsarealer skal det sikres, at området kan modstå den fremtidige oversvømmelsestrussel ved en ekstremhændelse i 2115, således skal alle kajanlæg og havnearealer etableres i minimum kote 3.
  • Ved planlægning for nye anlæg i Masnedsundområdet skal sikre, at nybyggeri ikke udsættes for større fare end eksisterende byggeri i området. Alt ny bebyggelse skal være sikret til min. kote 2,1.

Nabokommuner

Ved kommunegrænsen til Næstved er der et større område ved Køng Å (som udgør kommunegrænsen), hvor landbrugsarealer i både Vordingborg og Næstved Kommune er oversvømmelsestruede af havvand i forbindelse med en højvandshændelse. Bankevejen fungerer som dige i området, men da vejen på en strækning (i Næstved Kommune) kun ligger i kote 1,7 vil de bagvedliggende arealer i begge kommuner kunne blive oversvømmet ved højvandshændelser.

Erosionstruede kyster

Udpegningen af erosionstruede kyster er sket på baggrund af data fra kystdirektoratet (www.kystatlas.dk). Der er i kommuneplanen medtaget kyster i kategorierne ”stor” og ”meget stor” erosion. Arealerne omfatter primært østkysten af Møn, hvor havet jævnligt gnaver lidt af Møns Klint. Derudover rummer udpegningen et par strækninger ud for sommerhusområder, hvor der allerede i dag er etableret kystsikring, så havet ikke fjerner de bagvedliggende diger. Generelt er erosionen ikke et stort problem i de indre farvande i Vordingborg Kommune.