Spring til indhold

Miljøvurdering

Kommuneplanen skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemgå en miljøvurdering. 

Vordingborg Kommunes miljøvurdering fremgår af en selvstændig miljørapport, som du kan læse i linket i boksen til højre. 

Arbejdet med miljøvurderingen af kommuneplanen har indeholdt følgende faser:

  • Høring af relevante myndigheder af skitse til kommuneplan med opfordring til ideer til emner til vurdering
  • Vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger af de foreslåede ændringer i kommuneplanen
  • Udarbejdelse af miljørapport

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering til endelig vedtagelse af Kommuneplanen for Vordingborg Kommune 2022

Inden den endelige vedtagelse af kommuneplanforslaget, skal Vordingborg Kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse af hvordan miljøhensyn i miljørapportens indhold og bemærkninger fra myndigheder og offentligheden er indarbejdet i den endelige kommuneplan.

Den sammenfattende redegørelse skal indeholde:

  • hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet og hvordan miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
  • hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og 
  • hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Hvad er formålet med miljøvurderingen?

Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen omfatter en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Miljøvurderingen af en plan skal gennemføres før den planlæggende myndigheds vedtagelse af planen, idet den planlæggende myndighed skal tage hensyn til miljøvurderingen.