Spring til indhold

Generelle rammer for lokalplanlægning

Rammerne er grundlaget for lokalplaners indhold ved den fremtidige planlægning.

Rammerne indeholder bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsesprocent, højde på byggeri m.v. Rammen danner grundlag for en lokalplanlægning, hvor der kan fastsættes detaljerede bestemmelser for byggeriets udformning og indpasning i miljøet.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udarbejde lokalplaner for de enkelte rammeområder på eget initiativ eller efter henvendelse fra en borger. Som udgangspunkt skal der ved ethvert større byggeri, hvor der sker en væsentlig ændring af miljøet, udarbejdes en lokalplan.

Rammerne giver ligeledes kommunalbestyrelsen mulighed for, at nedlægge forbud mod opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse og ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med rammebestemmelserne.

Kommunalbestyrelsen har tillige mulighed for at nedlægge forbud, mod at der etableres forhold, der kan hindres ved en lokalplan. Et sådan forbud betyder, at kommunalbestyrelsen inden et år skal offentliggøre forslag til lokalplan, der fastsætter den detaljerede brug af området.

Rammernes opbygning

Vordingborg Kommune er opdelt i 16 lokalområder og for hvert område er der udarbejdet detaljerede rammebestemmelser. Anvendelsen i de enkelte rammeområder er fastsat ud fra hvad der er hovedanvendelsen i det enkelte område og er opdelt i følgende kategorier.

billede der viser signaturen på de forskellige anvendelsesområder

Boligområder (B) 

Anvendelsen af boligområder fastsættes til boligformål med tilhørende fællesanlæg som fx. beboerhuse, grønne områder og lignende. Der vil i disse områder være mulighed for etablering af en-mandsvirksomheder i den enkelte bolig forudsat at boligen ikke ændrer karakter og bebos af den der driver virksomheden.

I andre boligområder åbnes der mulighed for indpasning af offentlig og privat service.

Det betyder at der her er mulighed for at placere fx en børneinstitution, revisorkontor, arkitektvirksomhed, cafe og lignende, der kan indpasses i boligområdet uden væsentlig gene. 

I andre boligområder, typisk ældre boligområder, åbnes der mulighed for etablering af ikke genevoldende virksomheder. Der vil her typisk være tale om mindre virksomheder, som vurderes at kunne etablere sig uden væsentlig gene for boligområdet. Der er generelt forbud mod opsætning af mindre vindmøller i boligområder.

Anvendelsen af boligområdet skal tage hensyn til bevarelsen af bevaringsværdige kulturmiljøer.

Centerområder (C)

Centerområder er typisk beliggende i bycentrene og lokalcentre. Her er der mulighed for etablering af butikker, udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, offentlig og privat service, hotel, cafeer, restauranter, administration, boliger osv. I lokalcentrene er centerområderne identisk med de afgrænsede centerområder, hvor der kan opføres detailhandelsbutikker.

Anvendelsen af centerområdet skal tage hensyn til bevarelsen af bevaringsværdige kulturmiljøer.

Detailhandelsområder

I kommunecenteret Vordingborg, bycentrene Præstø og Stege er dele af centerområderne afgrænset som bymidte, hvor inden for der kan placeres butikker. I lokalcentrene er centerområderne eller dele af centerområderne udlagt som detailhandelsområder, hvor indenfor der kan placeres butikker i henhold til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel. Bymidter og detailhandelsområder er vist med rød-skraveret signatur på ovennævnte by- og lokalcentres hovedkort.

Områder for særligt pladskrævende varegrupper er vist på kort med blå-skraveret signatur. 

Den maksimale butiksstørrelse for hver enkelt butik og samlet areal for butikker i det enkelte detailhandelsområde fremgår af de enkelte centerområders rammer (under bemærkninger). Butikker skal dog stadig placeres inden for den del af centerområdet, som er udpeget til detailhandelsområde/bymidte.

Erhvervsområde (E)

Erhvervsområderne er forbeholdt erhvervsformål uden mulighed for etablering af boliger.

Nogle erhvervsområder er fastlagt til lidt lettere erhverv, håndværksvirksomhed samt administration. Andre erhvervsområder er udlagt til tungere erhvervsformål som fx. industriproduktion, fremstilling osv.

Inden for de enkelte erhvervsområder er det angivet hvis området ligger i vandindvindingsopland eller i område med særlige drikkevandsinteresser med de særlige forhold der gælder her – se nærmere herom efter oplistningen af områdekategorier.

Havneområder (H)

Havneområder udlagt til havneformål, erhvervshavn, fritidshavne og erhverv og faciliteter med relation til havneanvendelsen.

Inden for de enkelte havneområder er det angivet hvis området ligger i vandindvindingsopland eller i område med særlige drikkevandsinteresser med de særlige forhold der gælder her – se nærmere herom efter oplistningen af områdekategorier.

Landsbyer (L)

Omfatter afgrænsede landsbyer udlagt til helårsboliger, offentlig og privat service samt mindre ikke genevoldende erhverv, landbrugsbygninger og lignende.

I de afgrænsede landsbyer er der mulighed for indpasning af enkelte boliger (huludfyldning) på baggrund af en konkret vurdering, herunder bygningens arkitektur og indvirkning på landsbymiljøet. Der er generelt forbud mod opsætning af mindre vindmøller i boligområder.

Derimod vil det ikke være muligt at foretage egentlige udstykninger uden lokalplanlægning.

Offentlige formål (O)

Områder udlagt til offentlige formål, fx skole, institutioner, offentlig forsyning osv.

Rekreative områder (R) 

Områder udlagt til rekreative formål, idrætsanlæg, parker, campingpladser osv.

Sommerhusområder (S) 

Sommerhusområder er områder, der er forbeholdt sommerhusbebyggelse og dertilhørende fællesanlæg samt offentlig og privat service som fx. mindre servicebygninger, kiosk osv. Der er generelt forbud mod opsætning af mindre vindmøller i sommerhusområder.

Tekniske anlæg (T) 

Rummer udpegninger af områder til tekniske anlæg indenfor spildevand, el (produktion/distribution), varmeforsyning mv..