Spring til indhold

Kirkeomgivelser

Mål for Kirkeomgivelser

  • Kirkernes samspil med landskabet og de nære omgivelser skal bevares.
  • Kirkerne er værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet – derfor skal omgivelserne ikke sløre kirkernes visuelle betydning. 
ikon for fn verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den fortsatte indsats for at beskytte og bevare kommunens kulturarv og landskabelige værdi skal styrkes.

Retningslinjer

Kort 43.1

Signatur til kort med kirkeomgivelser

43.1
Kirkeomgivelser er udpeget og angivet på kort 43.1

43.2
Inden der plantes skov, opføres bygninger, placeres tekniske anlæg mm. inden for kirkeomgivelserne skal det vurderes, om kirkernes samspil med landskabet eller landsbymiljøet visuelt sløres eller forringes. 

43.3
Ved væsentlige om- eller tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg o.l., bør det sikres, at kirkens betydning for landskabet eller landsbymiljøet fastholdes.  

Redegørelse

Kirkerne har betydning som kulturhistoriske monumenter og som markante kendingsmærker i landskabet. Oftest er der tale om middelalderlige bygninger, der er en karakteristisk del af kulturlandskabet. Det gælder både når de er integreret i landsbyens silhuet, og når de ligger i det åbne landskab.
billede af Udby Kirke
Udby Kirke

Baggrund for udpegningen

I 2003 blev der foretaget en registrering af de visuelle værdier, der knytter sig til kirkerne som en del af landsby- og landskabsbilledet. Ved registreringen er fjernvirkning og nærvirkning vurderet for 25 kirker i kommunen. Registreringen omfatter samtlige kirker i kommunen med undtagelse af bykirker uden visuel betydning for det omgivende landskab. 

“Fjernvirkningen” betegner den del af landskabet, hvorfra kirken opleves som et markant element, og hvorfra kirken har betydning for det samlede landskabsbillede. 

“Nærvirkningen” betegner den del af kirkernes næromgivelser i landsbyen, hvor kirken opleves som et dominerende element.

På Kulturarv Vordingborg Kommune kan den detaljerede registrering af de enkelte kirker med beskrivelse og fotos ses.

I forbindelse med denne kommuneplanrevision er der reduceret lidt i udpegning af fjernvirkning om Øster Egesborg Kirke, da skovrejsning har begrænset kirkens synlighed i landskabet.

Exner-fredningerne

Registreringen af kirkeomgivelser og beskyttelsen af disse ved hjælp af kommuneplanretningslinjer supplerer den eksisterende beskyttelse i form af de såkaldte Exner-fredninger. I årene 1949-1951 blev der på initiativ af provst Exner tinglyst fredninger af de umiddelbare omgivelser omkring hovedparten af middelalderkirkerne. Exner-fredningerne har haft stor betydning, men er i dag for små til at sikre miljøet omkring kirkerne.