Spring til indhold

Forudsætninger

Nærværende kommuneplan tager udgangspunkt i:

  • Vordingborg Kommuneplan 2018-2030 og tillæg hertil, som er den gældende kommuneplan.
  • Kommuneplanstrategi 2019, som indeholder en revisionsbeslutning i forhold til hvilke emner der skal revideres.
  • Oversigt over nationale interesser i kommuneplanen, hvori statens krav til revision af kommuneplanen er defineret.
  • Statslige landsplandirektiver, der er kommet landsplandirektiver for sommerhusområder og udviklingsområder.
  • FN’s verdensmål, som definerer de globale samfundsmæssige interesser.

Kommuneplan 2022 erstatter den hidtidige Kommuneplan 2018-2030 og tillæg udarbejdet dertil. Tillæggene omfatter primært ændring af kommuneplanrammer i forbindelse med lokalplanlægning. Derudover er der udarbejdet et tillæg for større solcelleanlæg.

Selve revisionens indhold tager udgangspunkt i beslutningerne fra Kommuneplanstrategi 2019. Der er tale om delvis revision af kommuneplanen i forhold til en række emner, samt de emner statens har taget op i forbindelse med revisioner af planloven og udmeldinger af nationale interesser.

Der er kommet to landsplandirektiver af betydning for revisionen af kommuneplanen, dels landsplanlægning for sommerhusområder (omfordeling af udlæg), og dels udpegning af udviklingsområder, hvor der i planlægningen kan ses bort fra Kystnærhedszonen ved udlæg af ny byvækst til erhverv og boligformål.

I forhold til målsætningerne i kommuneplanen har der i revisionen været fokus på, at Vordingborg Kommune i den fysiske planlægning vil arbejde for at kommunens vækst sker gennem en bæredygtig udvikling. Derfor anvendes FN’s verdensmål som løftestang for det strategiske arbejde for de ønskede målsætninger i Kommuneplan 2022-34. Målet med integrationen har bl.a. været at vise, at Vordingborg Kommune på en række områder allerede arbejder efter flere af de 17 verdensmål og har en ambition om at bidrage til dette. Ligeledes at prioritere og fremhæve hvilke mål, der fokuseres på og hvilke der ikke gør.

For mange af verdensmålene gælder det, at kommunen er en vigtig spiller, der kan bidrage og generere en positiv udvikling sammen med aktive borgere og lokalsamfund.

Der er arbejdet med en fuld implementering i alle kommuneplanens temaer. Integrationen består primært af en gennemgang og revision af de eksisterende målsætninger holdt op mod de delmål der opstilles under hvert verdensmål. De reviderede målsætninger i kommuneplanen, samt de nye verdensmål, udgør således en overordnet ambition i kommuneplanlægningen, og skal ses som et grundlag for den fortsatte bæredygtige retning Vordingborg Kommune ønsker at bevæge sig i. En del af Verdensmålene er allerede i dag indarbejdet i Natur- og Miljøpolitikken i Vordingborg Kommune og indgår ligeledes som en integreret del af arbejdet med målene.

Dette fokus på bæredygtighed er ligeledes i tråd med, at Møn og de omkringliggende øer er udpeget som Danmarks indtil videre eneste UNESCO biosfæreområde, og at det er politisk vedtaget at arbejde for en udvidelse af biosfæreområdet til at dække hele kommunen inden 2027.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen er der udarbejdet en række analyser og redegørelser, som ligeledes danner grundlag for en del af kommuneplanen. Det drejer sig om:

  • Befolkningsprognose (analyse af befolkningsudviklingen på alder og geografi)
  • Landskabskarakteranalyse for Vordingborg Kommune (dokumentation/metodenotat)
  • Detailhandelsanalyse
  • Grundvandsredegørelse

Disse analyser ses i boksen til højre og anvendes som grundlag for og refereres til i de relevante temaer. Detailhandelsanalysen kan ses i afsnittet om detailhandel, og grundvandsredegørelsen relaterer sig primært til afsnittene erhverv og grundvand, og vil fremadrettet være grundlag for planlægningen i forhold til ændringer i erhvervsudlæg.