Spring til indhold

Hvad er en kommuneplan

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens plan for, hvordan Vordingborg Kommune skal kunne udvikle sig i de kommende 12 år. Kommuneplanen er en beskrivelse af, hvad arealerne i byerne og i det åbne land skal anvendes til - dvs. hvordan byerne Vordingborg, Præstø og Stege skal udvikles, hvor de nye boligområder, butikker, erhvervsområder, veje og grønne områder skal ligge i fremtiden samt hvordan udviklingen kan blive i landsbyerne.

Kommuneplanen består af to dele.

Den første del er hovedstrukturen, der indeholder kommunalbestyrelsens overordnede mål og retningslinjer for udviklingen og for benyttelse og beskyttelse af byer, natur og landskab. Her står der også, hvor udviklingen skal ske og i hvilken rækkefølge. Hovedstrukturen finder du under de 5 bjælker i toppen: Byudvikling, Erhverv, Landskab og Miljø.

Kommuneplanens anden del er rammer for lokalplanlægningen. Her kan man se rammerne for, hvad kommende lokalplaner skal indeholde med hensyn til bygningers højde, tæthed og anvendelse. Rammer for lokalplanlægning finder du under bjælken: Rammer

Retsvirkning

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for dens gennemførelse. Byrådet kan derfor modsætte sig anvendelse, der er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Planloven

Kommuneplanen udarbejdes efter reglerne i planloven

Ifølge planlovens formålsparagraf (§ 1) skal loven sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand. Loven skal særligt sikre:

 • at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund,
 • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
 • at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
 • at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi,
 • at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,
 • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og
 • at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.

Kommuneplanen må efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 2-8, ikke stride mod:

 • Landsplandirektiver, dvs. regler og beslutninger efter planlovens §3 eller offentliggjorte forslag hertil
 • Statslige vandplaner eller kommunale vandhandleplaner 
 • Statslige Natura 2000-planer eller kommunale Natura 2000-handleplaner
 • Kommunale risikostyringsplaner i forhold til oversvømmelse
 • Natura 2000 skovplan
 • Den regionale råstofplan
 • Den nationale havplan

Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer for udarbejdelse af lokalplaner, lokalplaner må ikke være i strid med kommuneplanens bestemmelser og vil derfor heller ikke være i strid med den mere overordnede planlægning.

Krav til indhold af kommuneplanen er beskrevet i planloven og statens interesser i kommuneplanlægningen, som udsendes forud for hver kommuneplanrevision. 

Der er bl.a. særlige krav til kommunernes planlægning indenfor emnerne:

 • Byudvikling og detailhandel,
 • Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg,
 • Friluftsliv, turisme og ferie- og fritidsanlæg,
 • Benyttelse og beskyttelse i det åbne land