Spring til indhold

Geologiske bevaringsværdier

Mål for Geologiske bevaringsværdier

  • Der skal tages hensyn til de geologiske bevaringsværdier.
  • Geologiske lokaliteter skal bevares til brug for forskning og formidling.
  • Det skal tilstræbes, at værdifulde geologiske profiler bliver tilgængelige for offentligheden. 
ikon for fn verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den fortsatte indsats for at beskytte og bevare kommunens naturarv skal styrkes.

Retningslinjer

Kort 46.1

Signaturforklaring til kort med geologiske bevaringsværdier

46.1
Inden for de arealer, som er udpeget til Nationale geologiske interesseområder eller Lokale geologiske bevaringsværdier og vist på kort 46.1, skal der tages særlige hensyn til geologien. Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal søges udført på andre lokaliteter og kan kun finde sted, hvis der ikke kan findes et alternativ. Råstofgravning kan kun ske, hvis det ikke ødelægger de geologiske bevaringsværdier.

46.2
Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede profiler, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal søges bevaret og beskyttet. Der kan være tale om åse, dale, bakker, sletter, kystområder og deres sammenhænge.

46.3
Ved efterbehandling af råstofgrave i et område med geologiske bevaringsværdier skal der tages særlige hensyn til geologien. Geologiske profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang, det er muligt. Det skal om muligt sikres, at profilerne bliver vedligeholdt efter endt råstofgravning.

46.4
Områder, som rummer geologiske bevaringsværdier, der ikke er forenelige med skovrejsning, skal friholdes for skovrejsning. 

Redegørelse

Geologiske bevaringsværdier

Geologiske bevaringsværdier er områder, der har fundamental betydning for forståelsen af Danmarks geologiske udvikling. Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er samtidig meget iøjnefaldende, har stor landskabelig værdi og er ofte også interessante naturområder. Derudover har områderne en særlig betydning for forskning og undervisning.

Nationale geologiske interesseområder

I Vordingborg Kommune har ”Høje Møn”, ”Knudshoved Odde” og dele af den syd- og østvendte kyststrækning på Møn en særlig stor værdi for forståelsen af hele Danmarks geologi. De er derfor udpeget af staten som "Nationale geologiske interesseområder", NGI. Møns Klint er  i 2018 optaget på den såkaldte tentativliste, som er nationale forslag til optagelse på Unescos verdensarvsliste. Møns Klint er udpeget på baggrund af sit spektakulære og unikke vidnesbyrd om isens kræfter og påvirkning af den nordlige halvkugles landskaber i den sidste istid.

Lokale geologiske bevaringsværdier

I Vordingborg Kommune er der udpeget en række Lokale geologiske bevaringsværdier. Disse områder er vigtige for beskrivelsen af landskabets dannelse i Vordingborg Kommune og er med til at øge forståelsen for det landskab, som danner de fysiske rammer for Vordingborg Kommune. Det er muligt at finde tilsvarende geologiske informationer andre steder i Danmark og områderne er derfor ikke enestående på samme måde som de nationalt udpegede områder. 

Beskyttelse i de geologiske bevaringsværdier

Presset på de geologiske bevaringsværdier er stadigt stigende i forbindelse med byudvikling, etablering af større vejanlæg, skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring mv. Kystsikring bør f.eks. undgås, hvor et Nationalt geologisk interesseområde består af et kystprofil. De geologiske bevaringsværdier er lige som andre landskabsinteresser sårbare over for råstofindvinding, opførelse af bygninger, vindmøller, master, skovrejsning osv. Det er vigtigt, at sikre adgangen til de geologiske bevaringsværdier. Tilgængeligheden øger den rekreative værdi, der også knytter sig til de geologiske bevaringsværdier.


billede af Møns Klint, Nationalt geologisk interesseområde
Møns Klint, Nationalt geologisk interesseområde