Spring til indhold

Forord

Dette website indeholder vedtaget Kommuneplan 2022 - Vordingborg Kommunes Kommuneplan 2022-2034.

Kommuneplanen fastsætter rammerne for de kommende års udvikling, Kommunalbestyrelsens målsætning er, at kommuneplanen sikrer:

  • at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i lokalsamfundet,
  • at der bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
  • at der skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
  • at de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabelig værdi,
  • at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges.

Konkret er kommuneplanen revideret på en række områder, som skal understøtte disse målsætninger.

Med en ny strategisk planlægning for landsbyer er planen blevet mere detaljeret i forhold til mulighederne uden for byerne, idet der udpeges områder med særligt potentiale for udvikling. Vi har dog fortsat primært fokus på, at væksten sker i kommunens tre købstæder, så udviklingen understøtter den offentlige og private service her.

På baggrund af fornyede landskabsanalyser revideres udpegningerne for bevaring af særlige landskabelige værdier. Udpegningerne er definerende for mulighederne for ændringer af landskabet, og definerer placering af f.eks. større tekniske anlæg, ny skov og andre anlæg der kan medvirke til ændring af landskabet. Dette er væsentligt, da den grønne omstilling fortsat vil forudsætte inddragelse og omlægning af store arealer til klimatiltag, eksempelvis solceller, skovrejsning og vådområder.

Vi har gennem nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg besluttet, at rammerne for erhvervsudviklingen drøftes i 2022. Dette arbejde forventes at udmønte sig i et selvstændigt tillæg til kommuneplanen vedr. erhvervsudviklingen. Hermed sikres, at dette tema drøftes grundigt med relevante parter.

Endelig har vi prioriteret at holde vores målsætninger op mod FN’s verdensmål, så det sikres, at planlægningen også retter sig mod globale samfundsmæssige hensyn.

Forslag til Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden fra d. 01. august 2022 til d. 10. oktober 2022. Kommuneplanen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022.

Borgmester Mikael Smed