Spring til indhold

Større sammenhængende landskaber

Mål for Større sammenhængende landskaber

  • Større sammenhængende landskaber i kommunen skal friholdes for tekniske anlæg, der visuelt og støjmæssigt påvirker oplevelsen af landskabet.
ikon for fn verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den fortsatte indsats for at beskytte og bevare kommunens landskabelige værdi skal styrkes.

Retningslinjer

Kort 44.1

Større sammenhængende landskaber

44.1
Større sammenhængende landskaber er udpeget og vist på kort 44.1 

44.2
Etablering af større tekniske anlæg må ikke finde sted i områderne. Samfunds­nødvendige anlæg kan undtagelsesvis tillades, hvis de ikke med rime­lig­hed kan henvises til en placering uden for områderne og da kun under skyldig hensyntagen til de landskabelige interesser. 

44.3
Udtjente, større tekniske anlæg skal ikke tillades genetableret inden for områderne.

Redegørelse

Den teknologiske udvikling har sat sig spor i landskabet i en grad, så vi i dag har svært ved at finde større sam­menhængende områder, der er relativt upå­virkede rent fysisk, støjmæssigt eller visuelt.

Større sammenhængende landskaber defineres som områder på mindst 100 km², der er upåvirkede af større tekniske anlæg med nationale eller regiona­le funktioner. Det kan være motorveje, jernbaner, større byer/feriebyer, campingpladser på over 350 enheder, lufthavne, marinaer med plads til mindst 350 både, vindmølle­parker, større enkeltstående vindmøller, store telemaster og el-ledning­er, forlystelsesparker, idrætsanlæg, større råstofgrave o.l.

I Vordingborg Kommune er der udpeget et større uforstyrret landskab, der er en del af en samlet udpegning med arealer i Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune.

billede af Knudshoved Odde og Avnø
Knudshoved Odde og Avnø