Spring til indhold

Områder med landskabelig værdi

Mål for Områder med landskabelig værdi

  • De særlige landskabelige værdier, der findes i områderne med landskabelig værdi, skal bevares.
ikon for fn verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den fortsatte indsats for at beskytte og bevare kommunens landskabelige værdi skal styrkes.

Retningslinjer

Kort 49.1
Kort der viser områder med landskabelig værdi
Områder med landskabelig værdi

49.1
Områder med landskabelig værdi er udpeget og angivet på kort nr. 49.1   

49.2
Der må generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabelige værdier. 

49.3
Udlæg af arealer til bolig- eller erhvervsformål samt etablering af større rekreative eller tekniske anlæg må generelt ikke finde sted.  

49.4
Fritliggende og driftsmæssigt nødvendige anlæg i relation til jordbrugserhvervet skal tilpasses beskyttelseshensynet. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg i øvrigt kan kun tillades under hensyntagen til de landskabelige værdier. 

49.5
De landskabelige værdier skal sikres gennem planlægning og administration af den arealregulerende lovgivning.

Redegørelse

I forbindelse med denne kommuneplanrevision er der gennemført en landskabskarakterkortlægning af alle kommunens landskaber. Kortlægningen danner udgangspunkt for udpegningen af områderne med landskabelig værdi.

Ved kortlægningen er kommunen blevet inddelt i 23 forskellige landskabsområder, hver med deres særlige karakteristika. Via linket kan ses en detaljeret beskrivelse for hvert af områderne.

Den største del af de udpegede områder er landbrugsarealer, og er som landzonen generelt forbeholdt jordbrugserhvervet. Dog med de begrænsninger der ligger i ovennævnte retningslinjer. 

De landskabselementer, der knytter sig til områder med landskabelig værdi, kan kort karakteriseres således:

  • Kommunens lange og landskabeligt meget varierede kyst, inklusive lavvandede marine områder. 
    Skovene og randzoner omkring skovene, der oplevelsesmæssigt hænger sammen.
  • Ådale, sø- og lavbundsområder, der udgør landskabelige helheder og rummer relativt store andele af naturområder.
  • Markante morænelandskaber, f.eks. landskaber præget af dødis, åse eller lignende.
  • Landskaber med kulturhistoriske spor, som for eksempel velbevarede udstykningsmønstre eller landskabselementer, der særligt knytter sig til større gårde og godser.


Udpegningen af områder med landskabelig værdi supplerer i planlægning og administration den beskyttelse af landskab, der er gennemført ved fredning. 

Den del af de landskabelige værdier, der vedrører geologiske forhold, er behandlet nærmere i temaet Geologiske bevaringsværdier. Kulturhistoriske beskyttelsesinteresser er beskrevet i afsnittene Kirkeomgivelser og Kulturmiljø.

billede af Toppen af Høvbleje
Toppen af Høvbleje