Spring til indhold

Kulturmiljøer

Mål for Kulturmiljøer

  • Vordingborg Kommune vil profilere sig med en bevidst og høj kvalitet inden for en sikring af kulturmiljøerne som kulturarvskommune.
  • I landskabet skal der værnes om de klassiske kulturhistoriske monumenter og mere ydmyge kulturhistoriske spor.
ikon for fn verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den fortsatte indsats for at beskytte og bevare kommunens kulturarv skal styrkes.

Retningslinjer

Kort 42.1

Kulturmiljøer

42.1
De registrerede kulturmiljøer angivet på kort 42.1.

42.2
Der skal inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil påvirke oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, foretages en konkret vurdering af, om sådanne indgreb vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

42.3
De udpegede kulturhistoriske elementer i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes. Inden der iværksættes byggeri, anlæg, vandindvinding, større skovrejsninger, ændringer i vandløb, alléer, vejtræer, fjernelse af gamle skel, levende hegn samt andre forhold, der ændrer kultursporenes tilstand, skal der foretages en konkret kulturmiljøvurdering.

Redegørelse

Hvad er kulturarv og kulturmiljø?

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssig udvikling. 

Byerne og det åbne land rummer en righoldig kulturhistorisk arv, der vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne fra forhistorisk tid til nutiden. Den fysiske kulturarv omfatter både enkeltelementer og helheder – fra ydmyge spor til storslåede kulturmiljøer. Et kulturmiljø kan f.eks. være en jernbanestrækning med stationer, et industrimiljø eller en landsby med tilknyttede ejerlavsgrænser.

Vordingborg Kommune ønsker i særlig grad at værne om en række kulturmiljøer, der skiller sig ud ved at kendetegne kommunen. Fortidsminder, hovedgårde og godslandskaber, bygninger og bebyggelse opført efter en særlig lokal tradition, industrianlæg og topografi knyttet til roer, hør, kridt- og flint. Endvidere er kommunen rig på kulturmiljøer, der knytter sig til broer, færgefart, forsvarsværker, havne og fiskeri. De nationale interesser i kommunen er omfattet af fredning og i nogle tilfælde sammenfaldende med et udpeget kulturmiljø.

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af de udpegede kulturmiljøer på www.vordingborg.dk/kulturarvskommune/

Baggrund for udpegning af kulturmiljøer

Tre af Vordingborg Kommunes tidligere kommuner fik udarbejdet henholdsvis kommuneatlas og kulturarvsatlas. I 2006 gennemførte Storstrøms Amt en digital registrering af kulturmiljøer i amtet. Registreringsmetoden, er beskrevet nærmere i bogen ”24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt”, der blandt andet beskriver 4 kulturmiljøer i Vordingborg Kommune som er: Bondegården Skovly i Kragevig, hospitalet på Oringe, søen ved Ugledige og skipperbyen Nyord.

I 2017 afsluttede Århus Arkitektskole med støtte fra Realdania et projekt med fokus på at gennemgå kulturmiljøer i 22 kommuner i yderområder. Projektet har til formål at tage stilling til eksisterende registreringer af udpegede kulturmiljøers fremtræden og fortælleværdi gennem en værdisætning af deres kulturhistoriske værdi, deres arkitektoniske værdi og integritetsværdi, ligesom der tages stilling til kulturmiljøets udviklingspotentiale. Der er udarbejdet en rapport over gennemgangen af alle kommunens kulturmiljøer, hvoraf 4 kulturmiljøer i Vordingborg Kommune er udpeget, som særlige egnskarakteristiske, disse er Mern Saftstation, Masnedøfortet, Nyord, Lindholm Forsøgsstation og flinteindustri Daneflint.

Kulturarvskommune

I 2008 blev Vordingborg Kommune udpeget til kulturarvskommune i et projekt under Kulturarvsstyrelsen og RealDania, der udpegede fire kulturarvskommuner for en toårig periode til at arbejde med deres mål for aktivt at inddrage kulturarv som en aktiv ressource i den lokale udvikling. Vordingborg kommunen satte sig disse målsætninger i forhold til markedsføring og branding af kommunen ved hjælp af kulturmiljøerne som stadig gør sig gældende:

Vordingborg Kommunen og Museum Sydøstdanmark arbejder sammen videre med beskrivelsen af kommunens kulturarv.

Vordingborg Kommunen vil i samarbejde med Museum Sydøstdanmark gennemføre en screening for kulturarvselementer inden udarbejdelsen af lokalplaner, og inden der gives tilladelse til større ombygnings- og renoveringsprojekter.

Danmarks Borgcenter i centrum af Vordingborg har som mål at blive Danmarks førende videnscenter for middelalderhistorie og skal tiltrække både turister, forskningsmiljøer og være med til at skabe arbejdspladser i området.

Du kan se de tiltag som Vordingborg kulturarvskommune har foretaget for at markedsføre og brande kommunen ved hjælp af kulturmiljøer på www.vordingborg.dk/kulturarvskommune/

Slots- og kulturstyrelsen indledte forud for udpegningen til kulturarvskommune et projekt, hvor betydningsfulde industriminder blev udpeget i samarbejde med lokale museer mv. Arbejdet har resulteret i tilblivelsen af ”Industrihistoriens Danmarkskort” som kan ses via dette link Industrihistoriens Danmarkskort (slks.dk) Som regionale industriminder i Vordingborg Kommune er Mern Saftstation og Stege Sukkerfabrik udpeget på Industrihistoriens Danmarkskort. De to kulturmiljøer viser en vigtig del af sukkerindustriens i Storstrøms Amt. Saftstationen er et vigtigt vidnesbyrd om en stedtypisk produktionsproces med opsamling af sukkerroerne i saftstationer, hvorfra roesaften ledtes i rør til sukkerfabrikken. Stege Sukkerfabrik udgør med produktionsbygninger, siloer, havneanlæg og boliger en velbevaret helhed. Selvom anlægget har fået nye funktioner, har det bevaret sin karakter af industrimiljø.

Ændringer i udpegninger

Der er i forbindelse med denne kommuneplanrevision foretaget en mindre justering af afgrænsningerne på enkelte af de udpegede kulturmiljøer.